L'ORÉAL TÜRKİYE KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

L'Oréal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. (“L'Oréal”) olarak siz değerli ticari müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

Yürütmekte olduğumuz tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız. Daha detaylı bilgi için “L’Oréal Kişisel Verilerin Korunması Politikası” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi bizimle temasa geçmeniz halinde toplamakta ve işlemekteyiz:

• Elektronik ortamda L'Oréal Markalarına ilişkin internet sitelerimiz ile L'Oréal veya L'Oréal Grup Şirketleri tarafından yönetilen sair internet sitelerimiz (“İnternet Siteleri”), mobil ve sair uygulamalarımız ve bir L'Oréal Grup Şirketine ait diğer tüm çevrim içi mecralar (“Medya Araçları”) kanalıyla,

• Fiziki ortamda L’Oréal tarafından kurulan veya faaliyette bulunan ve L'Oréal Markaları adı altında yönetilen mağazalarımız (“L'Oréal Mağazaları”) kanalıyla,

• Elektronik ortamda çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde L’Oréal ve L'Oréal Markaları adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla,

• Elektronik ortamda e-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, L’Oréal ve L'Oréal Markalarına yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) (“İletişim Araçları”)kanalıyla,

• Elektronik ortamda çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) kanalıyla,

• Aktarım şartlarının oluşması halinde L’Oréal’in grup şirketleri ve iş ortakları kanalıyla.

 

2. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi aşağıda sıralanan amaçlarla ve hukuki sebepler ile KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

(i) Sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi,

(ii) L'Oréal Mağazalarında alım-satım işleminin yapılabilmesi,

(iii) İade taleplerinin alınması ve iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

(iv) Teslimat ve nakliye hizmetlerinin sağlanması,

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; (v) Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

(vi) Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, (vii) Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

(viii) İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

(i) Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

(ii) İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

(iii) Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere L'Oréal tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

(iv) L'Oréal tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

(v) L'Oréal’in ve L'Oréal ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

(vi) Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, (vii) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

(viii) Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

(ix) Eğitim, yarışma, çekiliş ve sair etkinliklere katılım başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve katılımınızın sağlanması,

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak verileriniz;

(x) İnternet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik modellerin ve fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması, hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın ile elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün vehizmet reklamları gibi) gönderimi amacıyla işlenmektedir.

 

3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5’te belirtilen işlenme şartlarına uygun olarak yaptığımız işlemeler ile ilgili işleme amaçlarına yönelik hizmet alınan iş ortakları ve tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir Ayrıca açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, yurt dışında mukim grup şirketimiz L’Oréal S.A.’ya KVKK’nın 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Facebook tarafından elde edilen ve L'Oréal ile paylaşılan bilgiler:

“Kişisel verilerinizi, internet sitemiz/mobil uygulamalar üzerinden sunulan Facebook özellikleri ve hizmetleri kapsamında iş ortağımız Facebook’a aktarabiliriz.” Söz konusu özellikler ve hizmetlerin kullanımı, gizliliğinize ilişkin haklarınız ve ayar seçeneklerine yönelik detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz Facebook Veri İlkesi’ne tabidir.

• İnternet sitemizi/mobil uygulamamızı kullanımız kapsamında;Facebook üzerinden oturum açarak üyelik oluşturabilirsiniz. Bu şekilde kayıt olmanız durumunda profilinizdeki herkese açık bilgilerin bizler ile paylaşılmasına izin vermiş sayılmaktasınız. • Facebook’un sosyal eklentilerini kullanabilirsiniz. Örneğin; Facebook platformu üzerinden içeriğimizi “beğenebilir” veya “paylaşabilirsiniz”.

• Sizin hareketlerinizi anlamamıza yardımcı olan çerezleri (aynı zamanda “Facebook Pixel” olarak kullanılabilecektir.) internet sitemiz/mobil uygulama üzerinden kabul edebilirsiniz. Çerezlerin kullanımı ile cihazınıza, hizmetlerimizi ne şekilde kullandığınıza, yaptığınız satın alma işlemine ve gördüğünüz reklamlara, Facebook hesabınız olup olmadığına veya Facebook ile giriş yapıp yapmadığınıza ilişkin bilgiler de elde edilmektedir.

• Söz konusu Facebook özelliklerini kullanımınız ile;

• Facebook (veya Instagram, Messenger veya diğer Facebook hizmetleri) üzerinden ilginizi çekebilecek reklamların göstermemize,

• İnternet sitemiz/mobil uygulamamız ve reklamlarımızın verimliliğini ölçmemize ve analiz etmemize olanak sağlayacak verileriniz toplanmaktadır.

Bunun yanı sıra; internet sitemiz/ mobil uygulamamız üzerinden Google reklam hizmetlerini kullanmamız durumunda Google kişisel verilerinize erişebilmektedir. Kişisel verilerinizin Google tarafından kullanılmasına yönelik detaylı bilgilere bu hizmet ve veri işleme faaliyetinin tabi olduğu Google Gizlilik & Koşullar dokümanından erişebilirsiniz.

 

4. KişiselVerilerinize Yönelik KVKK’dan doğan Haklarınız ve Veri Sorumlusu Olarak Desteğimiz

KVKK madde 11 uyarınca L’Oréal’e başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi İnternet Sitemizde yer alan formu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen e-posta adresimize veya posta adresimize mevzuatça belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz. L’Oréal, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin L’Oréal tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler L’Oréal tarafından talep edilebilir.

 

Posta adresi: L’Oréal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. İnkılap Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., Akkom Ofis Park, No:4, Kat: 14, 15, 16, Ümraniye, 34768, İstanbul (İstanbul Ticaret Sicili No: 229154, Mersis No: 0733002804700015

E-posta adresi: [email protected]