kisisel-bilgilerin-kullanimi

MUVAFAKATNAME

[●] www.lancome.com.tr sitesinde Lancôme Advanced Genifique İleri Düzey Aktif Konsantre ürününe ilişkin yaptığım yorumun, adımın, soyadımın, yaşımın www.lancome.com.tr İnternet sitesinde ve L'Oréal Türkiye Sanayi ve Kozmetik A.Ş. ("L'Oréal") tarafından görsel ve yazılı mecralarda kullanılmasına; bu kapsamda vermiş olduğum kişisel bilgilerimin Lancôme markasına ilişkin olarak Lancôme Genifique İleri Düzey Aktif Konsantre ürününün reklamları kapsamında işin gerektirdiği süreyle sınırlı olacak şekilde kullanılmak üzere reklam ve tanıtım faaliyetleri amacıyla TV, dijital, basın ve sair mecralarda ve www.lancome.com.tr İnternet sitesinde yayınlanabileceğini, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, devralınabileceğini, elde edilebilir hale gelebileceğini, sınıflandırılabileceğini ya da kullanılmasının engellenebileceğini işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilebileceğini, L'Oréal'in Türkiye'deki ve Türkiye dışındaki iş ortakları, L'Oréal iştirakleri, L'Oréal bağlı kuruluşlarına transfer edilebileceğini ve saklanabileceğini kabul ediyorum.

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Türkiye sınırları içinde veya dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu talebimin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; yürürlükteki mevzuatta belirlenen kurallara uygun olarak kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini ve bu talebimin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme; kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarım olduğu hakkında bilgilendirildim.

Veri sorumlusu: L'Oréal Türkiye Sanayi ve Kozmetik A.Ş.